Konstrukcja Ciał Skończonych

Twierdzenie

Każde skończone ciało charakterystyki $p$ o liczbie elementów $p^n$ jest izomorficzne z pierścieniem ilorazowym $\mathbb{Z}_p[X]~\big/ ~(f(X))$ dla pewnego nierozkładalnego wielomianu $f\in\mathbb{Z}_p[X]$ stopnia $n$.