Konstrukcja Ciał Skończonych

Definicja Charakterstyki

Charakterystyką ciała skończonego $K$ nazywamy najmniejszą liczbę dodatnią $n$ taką, że $\underbrace{1+1+\ldots+1}_{n\text{ razy}} = 0$.